آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ برای اشخاص حقوقی و تشکل های صنفی

آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ برای این دسته از مودیان ، پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ می باشد . عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر مساوی است با عدم تعلق معافیت های مالیاتی مقرر و نیز تعلق جرایم مالیاتیِ بعضاً غیر قابل بخشش

با توجه به فرصت کم باقیمانده و اینکه تسلیم اظهارنامه الکترونیکی منوط به اخذ کد ۴۵ در مراحل ثبت نام شماره اقتصادی خواهد بود و احتمالاً برخی از اشخاص تاکنون به این مرحله از ثبت نام نرسیده اند، فلذا نمی توانند اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ارسال نمایند ، توصیه می شود تا فرصت باقی است اقدامات لازم جهت رسیدن به کد ۴۵ ثبت نام شماره اقتصادی و متعاقب آن تنظیم و تسلیم اظهارنامه الکترونیکی را انجام دهند

ضمناً مودیان مالیاتی می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مرحله ثبت نام شماره اقتصادی خود و نیز کسب سایر اطلاعات مربوط به نحوه تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی به سامانه ثبت نام الکترونیکی و یا ادارات امور مالیاتی محل فعالیت خود حسب مراجعه نمایند .

نویسنده: روح الله رضائی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران