آینده حرفه حسابداری

 تغییرات تکنولوژی و توسعه ارتباطات تاثیر شگرفی بر بسیاری از حرفه ها گذاشته است تا جایی که از برخی از حرف نشانی امروز وجود ندارد.سوال اساسی این است که حرفه حسابداری و حسابرسی در آینده چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ چه بخشی از فعالیتهایی که در گذشته حسابداران انجام میدادند امروز به کمک کامپیوتر و بدون دخالت دست انجام میشود؟ چه بخش دیگری از خدمات حسابداری را میتوان به کامپیوتر سپرد؟ با استقرار سیستمهای یکپارچه و برنامه ریزی جامع منابع سازمان و مدل سازی مناسب گزارشات مالی بخش قابل ملاحظه ای از ثبتهای حسابداری قابل واگذاری خواهد  .طبقه بندی و تلخیص اطلاعات و انجام محاسبات قیمت تمام شده از فعالیهایی هستند که به زودی از فهرست خدمات و وظایف حسابداران حذف میگردند.و  واحد حسابداری کوچک و کوچکتر خواهد شد حرفه حسابداری برای بقا نیاز به یک بازنگری اساسی دارد . در آینده کسانی در این حرفه دوام خواند آورد که تسلط کامل به آی تی دارند با واگذاری هر چه بیشتر امور به کامپیوتر و کاهش نقش حسابداران نقش آی تی پررنگ تر شده و در نهاتت میتواند رشته حسابداری را به یکی از گرایشهای رشته آی تی مبدل نماید.

نویسنده: محمدتقی رضائی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران