بودجه بندی جامع
بودجه طرحی است که نحوه تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع محدود یک واحد تجاری یا هر سازمان دیگر در یک دوره معین را تعیین می کند.بودج یک طرح مقداری مشروح وکامل به منظور استفاده از منابع واحد تجاری در دوره ای معین است.برای اطلاعات بیشتر فایل پیوست را ملاحظه کنید
نویسنده: محمدتقی رضائی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران