تهيه صورت‌هاي مالي به صورت حرفه‌ای
) هرگاه یک شرکت طی یک سال مالی معاملات با اشخاص وابسته ندارد، چه لزومی دارد که این مطلب را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی خود به صورت نداشتن معاملات با اشخاص وابسته درج كند. بدیهی است که حسابرس مستقل رسیدگی‌های خود را انجام داده و به موضوع معاملات با اشخاص وابسته توجه کرده و قانع شده است که چنین معاملاتی در شرکت مورد رسیدگی صورت نگرفته است. اگر چنین معاملاتی صورت گرفته بود و حسابرس متوجه آنها می‌شد و شرکت آن معاملات را افشا نمي‌كرد، در آن صورت حسابرس موضوع را در گزارش حسابرسی خود درج می‌کرد. از طرفی هم از نظر گزارش بازرس قانونی در رابطه با مفاد ماده 129 قانون تجارت، در متن قانون تجارت درج نشده است که اگر شرکتی چنین معاملاتی نداشت، باید نبود چنین معاملاتی را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی خود یا به نحو دیگری افشا كند. ۲) در صورتی که در شرکتی بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای مهمی اتفاق افتاده باشد که طبق استانداردهای حسابداری باید در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی افشا شود، این موضوع باید به طور حتم توسط آن شرکت رعایت شود. ولی اگر در شرکتی بعد از تاریخ ترازنامه رویداد مهمی به وقوع نپیوسته باشد، شرکتهیچ الزامی ندارد که وقوع نيافتن چنین رویداد یا رویدادهایی را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی خود افشا كند. ۳) در صورتی که شرکتی در تاریخ ترازنامه تعهدات سرمایه‌ای داشته باشد، این موضوع را باید به منظور اطلاع استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی خود افشا كند. در صورت نداشتن تعهدات سرمایه‌ای در تاریخ ترازنامه، لزومی به اشاره به نبود آنها در تاریخ ترازنامه در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی نیست. ۴) بدیهی است که بدهی‌های احتمالی یک شرکت در تاریخ ترازنامه (بدهی‌هایی که احتمال پرداخت آنها از طرف شرکت وجود دارد، ولی طبق استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی منعکس نمی‌‌شود)، با رعایت استانداردهای حسابداری، در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی افشا می‌شود. ولی اگر اصولا شرکتی چنین بدهی‌هایی را در تاریخ ترازنامه نداشته باشد، طبق استانداردهای حسابداری، هیچ الزامی به درج این موضوع (شرکت در تاریخ ترازنامه بدهی‌های احتمالی نداشته است) در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی وجود ندارد. یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، یا در رابطه با اقلامی است که در صورت‌های مالی منعکس شده و به منظور کمک به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، اطلاعات اضافی و مربوط، طبق استانداردهای حسابداری یا به صورت اختیاری، در مورد آن‌ها در یادداشت‌ها داده می‌شود، یااطلاعاتی است که بنا به ماهیت آنها، در صورت‌های مالی منعکس نشده، ولی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی باید طبق استانداردهای حسابداری ، از آن اطلاعات آگاهی داشته باشند. افشاهای به عمل آمده در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی باید هر چه مختصرتر و مفیدتر و طبق استانداردهای حسابداری باشد. اگر قرار باشد که کلیه مواردی که در یک شرکت اتفاق نیفتاده یا وجود ندارد، در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی آن شرکت افشا شود، یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی حاوی اطلاعات اضافی بسیاری خواهد بود که مورد استفاده هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد؛ البته ممکن است بعضی از حسابدارها بر این باور باشند که موارد 3،2،1 و 4 بالا، موضوعات مهمی هستند که افشای نبود یا وقوع آنها از نظر استفاده‌کنندگان صورت‌های می‌تواند مفید واقع شود و یک نوع اطمینان به آنها می‌دهد. باید تصریح کرد که چنین طرز تفکری به هیچ وجه صحیح و حرفه‌ای نيست. توجه داشته باشید که یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی محل انشانگاری و داستان پردازی نیست. در این متن از لغت حرفه‌ای استفاده شد. اصولا در هر کاری مشخص می‌شود که آن کار توسط یک شخص حرفه‌ای (شخصی که در کار خود به طور كامل وارد و مسلط است) انجام شده یا توسط یک آماتور. برای روشن شدن مطلب، یک رهبر حرفه‌ای ارکستر را که ارکستر فیلارمونیک وین را رهبری می‌کند و یک رهبر آماتور ارکستر که یک دسته آواز آماتوری را رهبری می‌کند، مقایسه كنيد. کلیه حرکات دست رهبر حرفه‌ای ارکستر بر اساس اصول و قواعدی است، حال آنکه رهبر آماتور ارکستر فقط دست‌های خود را بی جهت بالا و پایین می‌برد. آیا تفاوت کاری را که این دو رهبر ارکستر انجام می‌دهند، مشاهده مي‌كنيد؟
نویسنده: جواد حیدری
جستجو
(تمام مطالب) کاربران