شعرانه

گرمرید راه عشقی فکر بدنامی نکن

شیخ صنعان خانه خرقه رهن خانه خمار داشت !

نویسنده: حسن دل آزاد
جستجو
(تمام مطالب) کاربران