صرفه جویی در زمان و هزینه از طریق استفاده از اکسل

جای تعجب است وقتی که دیده می شود بعضی از کاربران سیستمهای حسابداری ،به جای اینکه هدف را با یک تیر بزنند، به لحاظ عدم تسلط به نرم افزارهایی از جمله اکسل ، هدف را با چندین تیر می زنند، که این امر موجب آن می گردد که هزینه زمانی زیادی به کارها اختصاص یابد و در بعضی موارد ، به دلیل تاخیر در ارائه اطلاعات و به تبع آن تاخیر در تصمیم گیری مدیران و صاحبان مجموعه های اقتصادی ، موجب زیانهای جبران ناپذیری گردد 

بعضی وقتها گمان می کنیم که راه را درست می رویم و روش انجام کار توسط ما بهترین روش ممکن می باشد.    

    شاید چنین نباشد و ما نیازمند بازنگری در ابزار کارمان هستیم

نویسنده: محسن حمیدی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران