زمان ، یکی از منابع مهم و درعین حال محدود در دسترس انسانهاست که قابل ذخیره کردن نمی باشد لذا مدیریت زمان از طریق استفاده بهینه از آن می تواند ما را در این امر مهم یاری نماید. بدیهی است که در رسیدن به این هدف هم مثل بسیاری از اهداف دیگر ، ابزار کارآمد هستند که به کمک ما می آیند. برنامه اکسل یکی از این ابزارهای کارآمد می باشد.