موارد مشمول کسر حق بیمه
موارد مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه بابت حسابرسی از اسناد، مدارک و دفاتر قانونی موسسات و شرکتها کدامند؟ در حسابرسی دفاتر قانونی، کلیه وجوه نقدی که به افراد )کارکنان( پرداخت میشود و کلیه وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده38 قانون تامین اجتماعی، که مفاصاحساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حق الزحمه، مشمول کسر حق بیمه است. موارد موجود در دفاتر و اسناد قانونی که مشمول کسر حق بیمه نمی شوند عبارتنداز: بازخرید ایام مرخصی کمک عائله مندی هزینه سفر و فوقالعاده ماموریت حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت پاداش، پاداش افزایش تولید )آکورد، کارانه، بهره وری(، پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری حق شیر و حق تضمین )کسر صندوق( خسارات اخراج و مزایای پایان کار )حق سنوات( حق الزحمه امام جماعت حق حضور در جلسات هیئت مدیره خرید انواع کالاها، مواد، اجناس، ماشین آلات، قطعات و ... ساخت و تعمیر انواع وسایل، ماشین آلات، قطعات و ... طراحی، چاپ، تبلیغات و فیلمبرداری کرایه حمل ونقل، تاکسی، آژانس، لودر، گریدر، تراکتور، جرثقیل، سواری، اتوبوس، مینی بوس و... ترخیص کاال و هزینه های گمرکی حق الوکاله، هزینه های کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و ترخیصکاران رسمی گمرک همچنین مزد، حقوق، مزایا و حق الزحمه پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه شده از سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری، لشکری، بانکها و سایر دستگاهها هستند و مشمول تامین اجتماعی نمیشوند، مشمول کسر حق بیمه نیست.
جستجو
(تمام مطالب) کاربران