نوروز ، تحرک برای نو شدن و متوقف نشدن در شرایط موجود
.نوروز یادگار ماندگار دوران عظمت تمدن آریایی است
رویش تحرک و نوآوری از ویژگی های منحصر به فرد این یادگار کهن است که آن را از سایر جشن ها و مناسبت ها متمایز می‌کند. این واژه متشکل از دو بخش" نو " و  "روز"  می باشد که نو به
معنای تازه  ، جنبش ، حرکت  و آغاز دوباره است
 
:سعدی استاد سخن در این خصوص می فرماید

گفتم نهایتی بود این درد عشق را 
هر بامداد می‌کند از نو بدایتی

روز مرحله پس از تاریکی و گردش زمین بر محور خود می باشد به این ترتیب روز نمایانگر روشنی و حرکت است.  وقتی از نهایت وضوح و روشنی صحبت میشود گفته میشود" مثل روز روشن است". این واژگان نوروز را پدید می‌آورند که زیباترین و عمیق‌ترین معنا را در درون خود داشته و هر تفسیر و توضیحی از آن ممکن است عمق معنای این کلمه زیبای پارسی را بیان ننماید.  نوروزی  را پاس میداویم که ما را به تحرک برای دستیابی به چیزهای بهتر و به متوقف نشدن در شرایط موجود فرا می‌خواند و نوید می‌دهد با تحرک و تلاش برای نو شدن ، روشنی و تازگی به انتظارمان خواهد نشست.
هر روزتان نوروز
نوروزتان پیروز
نویسنده: محمدتقی رضائی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران