چگونگي تهيه و تنظيم كاربرگ هاي حسابرسي
چگونگي تهيه و تنظيم كاربرگ هاي حسابرسي را مي توان به شرح ذيل توضيح داد. به طور كلي بايد در تهيه اين كاربرگ ها اصول حسابرسي به طور كامل رعايت شود و از درج مطالب اضافي پيش پا افتاده و غير مربوط در آنها خودداري به عمل آيد. 1) در بالاي كليه كاربرگ ها بايد نام مؤسسه مورد رسيدگي ، تاريخ تهيه، موضوع، دوره مالي مورد رسيدگي، نام رسيدگي كننده و نام بررسي كننده يا سرپرست كار نوشته شود. 2)درج مشخصات كامل و ويژه مدارك رسيدگي شده، كاركنان و مديران كه با آنان مصاحبه به عمل آمده و واحدهاي بازديد شده از ضروريات تهيه يك كاربرگ خوب است. تهيه كننده كاربرگ بايد آن را با قيد تاريخ، امضاء يا پاراف كند و كاربرگ بايد نشان دهنده اين مطلب نيز باشد كه سرپرست گروه يا مدير مؤسسه حسابرسي در آخرين مرحله آنها را مورد رسيدگي قرار داده است و بدين لحاظ مي توان قسمت چپ بالاي كاربرگ را براي اين موضوع اختصاص داد. 3)تمام كاربرگ ها بايد عطف داشته باشد و به كاربرگ نهايي يا كاربرگ هاي اصلي مربوط، عطف متقابل داده شود. جايي كه ارتباط بين كاربرگ ها ضرورت داشته باشد بايد از عطف متقابل مناسبي استفاده كرد. 4)ماهيت و نوع رسيدگي هاي حسابرس بايد در هر كاربرگ درج شود. براي مثال به منظور اثبات صحت خريد يك قلم دارايي ثابت لازم است حسابرس مدارك خريد از قبيل فاكتور خريد، رسيد انبار، درخواست خريد و همچنين نحوه خريد كه آيا مطابق آيين نامه خريد صورت گرفته و مجوزهاي لازم براي خريد آن وجود داشته است را مورد بررسي قرار دهد و در كاربرگ منعكس نمايد. حسابرسان براي نشان دادن مراحل مختلف كار خود در كاربرگ ها از نشانه هاي زيادي استفاده مي كنند. اين نشانه ها ( تيك ها) ابزار مفيد براي تشريح روشهاي رسيدگي به هر مبلغ به خصوص است. نشانه هاي استفاده شده بايد به روشني تعريف و مشخص شود. 5) مطالب و موضوعاتي كه داراي اهميت كافي مي باشند بايد در يك صفحه مستقل نوشته شوند، همچنين بايد از نوشتن در پشت كاربرگ ها خودداري شود. 6) كليه كاربرگ ها بايد به تراز آزمايشي حسابرسي ربط داده شود و شماره آن در ستون خاص تر از آزمايشي مذكور به ثبت برسد. همچنين لازم است صورتهاي خلاصه جامع براي حسابهاي دفتر كل و فعاليتهاي خاص مؤسسه مورد رسيدگي تهيه و ارتباط اين صورتها با مطالب مندرج در تراز آزمايشي حسابرسي مشخص شود. 7)منابع و مدارك و حسابهايي كه مطالب مندرج در كاربرگهاي حسابرسي از آنها استخراج شده است يابد به طور واضح در كاربرگ ها معرفي شوند. بطوري كه سرپرستان گروه حسابرسي هنگام بررسي آنها نسبت به منبع تحصيل اطلاعات مندرج در كاربرگ ها دچار ترديد نشوند. 8) در تمام مراحل حسابرسي حدود رسيدگي آزمايشي مي بايست در كاربرگ مربوط توضيح داده شود. به عنوان مثال، چنانچه به منظور رسيدگي به هزينه هاي حقوق و دستمزد پرداخت شده طي سال مي توان 2 يا 3 ماه آن را مورد رسيدگي قرار داد. ليست حقوق اسفند ماه حتما" بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و يا در مورد رسيدگي به هزينه تعميرات بايد طوري انتخاب كرد كه در طي سال فقط 10% مدارك كه شامل 90% حجم هزينه هاي مذكور را در بر گيرد مورد رسيدگي قرار داد. به عبارت ديگر در مورد رسيدگي اين نوع هزينه ها اقلام درشت و مهم آن مورد توجه قرار مي گيرد. بديهي است اين موضوع بايد در كاربرگ هاي حسابرسي مربوط به حدود رسيدگي به عمل آمده توضيح داده شود. 9) در تمام مواقع از كاربرگ هاي بايد مراقبت كافي به عمل آيد، در تمام مدت رسيدگي حسابرس بايد در نگهداري ان غفلت نكند. زيرا كاربرگ ها كمك مؤثري درتأييد گزارش نهايي او به شمار مي رود.به همين دليل حسابرس بايد توجه كند كه كاربرگ هاي حسابرسي بعد از وقت اداري در محل مناسبي باقي بماند تا كارمندان صاحب كار به آن دسترسي نداشته باشند. 10)نتيجه گيري حسابرسان درباره هر يك از جنبه هاي كار بايد در كاربرگ ها درج شود. به عبارت ديگر، حسابرسان بايد نظري را كه در اثر اجراي روشهاي رسيدگي به شرح مندرج در كاربرگ ها بدست مي آورند به روشني اظهار كنند.
نویسنده: جواد حیدری
جستجو
(تمام مطالب) کاربران