کتاب راهکار مودیان مالیاتی جلد (1) فرایند های اعتراض به مالیات

کتاب راهکار مودیان مالیاتی جلد(1) فرایند های اعتراض به مالیات 

این کتاب اولین تالیف اینجانب در خصوص قانون مالیات های مستقیم ایران است، در این جلد تلاش نموده ام موضوعات ذیل را با تمام جزئیات عنوان نمایم 

الف) چگونگی حسابرسی مالیاتی توسط ممیزان مالیاتی را از مرحله درخواست مدارک تا صدور برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات

ب) تشریح مراحل اعتراض به مالیات تعیین شده توسط ممیزان مالیاتی که مورد تائید مودی نیست با تمام جزئیات در هفت مرحله و توضیح در خصوص نحوه ثبت اعتراض در سامانه اعتراضات سازمان امور مالیاتی بصورت تصویری 

ج ) توضیح در رابطه با موضوعات مهمی که عمدتا باعث ایجاد اختلاف میان مالیات ابرازی مودی و مالیات تشخیصی ممیزان میباشند

د) متن کامل آئین نامه تحریر دفاتر قانونی و تمامی ماده های قانون مالیات های مستقیم مرتبط با موضوع دفاتر قانونی و همچنین ارائه توضیحات لازم در خصوص چگونگی مراجعه به سایت اداره ثبت شرکتها و درخواست اخذ دفاتر قانونی 

ه)  بسیاری از آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با موضوع اعتراض به مالیات 

ژ) بسیاری از فرم های مورد استفاده در خصوص اعتراض به مالیات 

ر) متن کامل قانون مالیات های مستقیم و متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعمال تمامی اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1394/04/31

نویسنده: روح الله رضائی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران