عنوان مناقصه مناقصه خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمين ومسکن
مناقصه گزار اداره کل راه و شهرسازی لارستان
شرح مناقصه اداره کل راه و شهر سازی لارستان در نظر دارد خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در سطح استان به شرح اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مدت یکسال شمسی به موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه در سایت www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
شرایط مناقصه مبلغ برآورد موضوع مناقصه 2،940،000،000 ریال و میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 147،000،000 ریال به صورت واریز به حساب سپرده سازمان ملی زمین ومسکن به شماره 2176313003004 نزد بانک ملی و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر به نام اداره کل راه و شهر سازی لارستان می باشد.
ا نوبت اعلام فارس استان
1396/10/4 تاریخ انتشار 1396/10/10 مهلت دریافت اسناد
1396/10/26 مهلت ارسال پیشنهاد 1396/10/27 تاریخ بازگشایی
استان فارس - لارستان - بلوار شهید دادمان - روبه روی بیمارستان امام رضا آدرس
52241560 تلفن فکس
www.larrestanrud.ir وب سایت ایمیل
۱,۶۰۶,۹۷۵ شماره مناقصه
ثبت نام در بدوبس
سرور گرامی، در صورت تمایل می توانید با تهیه اشتراک مورد نظر خود، مناقصات را به صورت روانه در ایمیل و یا تلگرام خود دریافت کنید. (هزینه خدمات ذیل برای دارندگان پکیج ویژه موسسات و شرکتها، رایگان می باشد.)

قیمت به ریال می باشد:
یکماهه 200,000
سه ماهه 450,000
شش ماهه 750,000
یکساله 1,200,000