بیمه اختیاری چه نوع بیمه ای است؟
افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب اردیبهشت 1339 و قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین فوق الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند ، با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه می توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.