بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد چگونه محاسبه می شود؟
میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد.به مقرری افراد متاهل یا متکفل به ازا هر فرد میزان 10 درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از 80 درصد مزد و حقوق وی بیشتر باشد.