بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری چه کسی است؟
برابر ماده 2 قانون بیمه بیکاری ،بیکار بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.