رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان در خصوص حق بیمه های تعیین شده در هیات های بدوی و تجدید نظر از چه طریقی امکان پذیر است؟
طبق مواد 42 43 44 قانون تامین اجتماعی موارد اعتراض در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات و نحوه رسیدگی به آنها مشخص شده است. در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف تامین اجتماعی معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا به شعب سازمان تسلیم نماید و شعب مربوط مکلف اند اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح و رسیدگی نمایند. پس از ابلاغ رای هیات بدوی در صورتی که مبلغ حق بیمه تعیین شده بیش از 1500000 باشد کارفرما می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی تقاضای تجدید نظر نماید.