شرایط برقراری بیمه اختیاری چیست؟
برابر مقررات مربوطه حداکثر شرایط