مبلغ کمک هزینه کفن و دفن چگونه محاسبه می شود؟
مبلغ هزینه کفن و دفن معادل حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان فوت بیمه شده می باشد.