منظور از حق بیمه چیست وچطور محاسبه می شود ؟
طبق ماده٢ قانون تامین اجتماعی :حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد که ٧% سهم بیمه شده ،٢٠% سهم کارفرما و ٣% بابت بیمه بیکاری(سهم کارفرما) محاسبه می شود.