میزان غرامت مقطوع نقص عضو چگونه محاسبه می­شود؟
وفق ماده ٧٤ قانون تأمین­اجتماعی: میزان غرامت مقطوع نقص عضو عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ٧٢ این قانون ضربدر درصد ازکارافتادگی.