میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی چگونه محاسبه می­شود؟
وفق ماده ٧٣ قانون تأمین­اجتماعی: میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار عبارت است از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ٧٢ این قانون (تأمین­اجتماعی) تعیین می­گردد.