میزان مستمری ازکارافتادگی کلی چگونه محاسبه می­شود؟
میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک­سی­ام ١/٣٠ مزد یا حقوق متوسط بیمه­شده ضرب در سنوات پرداخت حق­بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صددرصد آن بیشتر نباشد. درمورد بیمه­شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت­تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد، علاوه بر آن معادل ده­درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از ٦٠ درصد تجاوز نکند، پرداخت خواهد شد. تبصره ٢ ماده ٧٢ قانون تأمین­اجتماعی: مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه­شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق­بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه­ای که منجر به ازکارافتادگی شده است، تقسیم بر روزهای کار ضرب در سی.