نحوه اجرای مواد 39-47-102 قانون تامنین اجتماعی و همچنین ماده 92 قانون نظام صنفی چگونه است؟
در اجرای مواد قانونی شعب تامین اجتماعی مکلف به بررسی صحت و سقم لیست های ارسالی از سوی کارفرما بوده و چنانچه در بررسی های انجام گرفته نقص اختلاف و یا از لحاظ تعداد بیمه شدگان و میزان حقوق و مزد مغایرتی را مشاهده نماید می بایستی مراتب را به کارفرما ابلاغ نماید همچنین سازمان می تواند علاوه بر بررسی دفاتر مدارک و اسناد کارگاه به هریک از کارگران آن کارگاه مراجعه و اسامی آنان را در گزارشات بازرسی درج نماید .بازرسان سازمان همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد 52 53 قانون کار را دارا هستند.