نحوه ارائه گزارش بازرسی قانونی در مواردی که افزایش سرمایه صرفا به منظور اصلاح ساختار و بافت مالی شرکت باشد به چه صورت است؟
تبصره 2 ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت به صورت عام است و هر گونه افزایش سرمایه من جمله افزایش سرمایه به منظور اصلاح بافت و ساختار مالی شرکت را در بر می گیرد و در نتیجه مستلزم توجیه توسط مدیریت شرکت و اظهار نظر توسط بازرس نسبت به توجیه مدیریت است. دستورالعمل تهیع و ارائه گزارش بازرسی قانونی در مورد رسیدگی به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه در مورد افزایش سرمایه برای بهبود ساختار مالی نیز کاربرد دارد.