نحوه ثبت ترک کار یا اشتغال به کار بیمه شدگان از سوی کارفرمایان چگونه می باشد؟
طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل را با آخرین تغییرات و تا آخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال و حق بیمه را پرداخت نماید .ضمنا در صورت ترک کار یا شروع به کار کارگر ، کارفرما می بایست این موارد را در لیست های ارسالی و در ستون های مربوط درج و اعلام کند.