چگونه می توان از بیمه اختیاری استفاده کرد؟
تامین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن حقی است همگانی برای تمام افراد جامعه که تامین و تدارک آن از تکالیف دولت به شمار می رود.اما بیمه اجتماعی ،از نوعی که سازمان تامین اجتماعی مجری آن است به نحوی طراحی شده است که علاوه بر تحت پوشش قرار دادن افراد شاغل در قانون تامین اجتماعی ، برای پوشش بیمه ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه ای اجتماعی بوده اما بعدا به دلیل عدم اشتغال از پوشش بیمه ای خارج شده اند تدابیری اندیشیده است، به طوری که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه می توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.