چه مدارکی برای برقراری مستمری ازکارافتادگی لازم است؟
نظریه کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر تصویر شناسنامه بیمه­شده و افراد تحت­تکفل تصویر کارت ملی بیمه­شده و افراد تحت­تکفل تصویر سند ازدواج (عقد دائم)