ملاک و مبنای قانونی تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی به عنوان تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی چیست؟ لطفاً شماره و تاریخ قانون یا مصوبه یا بخشنامه و... را دقیقاً و با جزئیات بیان فرمایید.
تاریخ برقراری زمانی است که امکان بررسی تحقق ، تعیین میزان کارافتادگی و احراز شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی فراهم می گردد. لذا با تشکیل کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تامین اجتماعی) و صدور نظریه اعضای کمیسیون مذکور شرایط فوق مهیا می گردد بنابراین تاریخ تشخیص ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی به عنوان تاریخ برقراری مستمری لحاظ می گردد.