من مستمری بگیر ۶۶ درصد هستم و از کارافتادگی کلی برای من منظور شده است و حقوق می گیرم . اگر بفهمند که کار می کنم چه می کنند ؟ 
حسب بند ١ ماده ٩٣ قانون تامین اجتماعی ، مستمری ازکارافتادگی کلی درصورت ازبین رفتن شرایط از کارافتادگی کلی ، به محض اشتغال مجدد ، قطع می گردد. بنابراین به محض اشتغال ، پرداخت مستمری به حالت تعلیق درآمده ، مستمری های پرداخت شده باز پس گرفته می شود و برقراری مجدد آن منوط به معرفی به کمسیون پزشکی ماده ٩١ قانون و وعدم اشتغال به کار خواهد بود.