قانون بازنشستگی برای بیمارن خاص(ام اس-سرطان-...) تفاوتی با بیمه شدگان عادی دارد یا خیر؟
 اصولاً هر گونه بیماری یا ناتوانی افراد در احراز شرایط بازنشستگی آنان تاثیری ندارد و بازنشستگی آنان همانند سایر بیمه شدگان عادی می باشد . لیکن افراد مبتلا به این گونه بیماری ها می توانند جهت از کارافتادگی اقدام نمایند.