-آیا برای شروع فعالیت در مشاغل خانگی نیاز به مجوز می باشد ؟
کلیه متقاضیان مستقل و پشتیبان برای انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نیاز به دریافت مجوز دارند.