آیا متقاضیان مشاغل خانگی وام و تسهیلات دریافت می نمایند ؟
متقاضیان دارای مجوز کسب و کار خانگی که مورد تایید دستگاه اجرائی ذیربط می باشند ، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.