در صورتی که کارگر دراثنای قرارداد کار اخراج شود آیا مشمول بیمه بیکاری می گردد؟
در صورت صدور رأی مراجع حل اختلاف مبنی بر قطع رابطه کاری و غیر ارادی بودن بیکاری با دارا بودن سایر شرایط مندرج درقانون ، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردد.