کارگری پس از اخراج توسط کارفرما اقدام به طرح شکایت می نماید . پس از اعلام تاریخ وقوع بیکاری مشخص می گردد که کارفرما عمداً یا سهواً اقدام به پرداخت حق بیمه اضافه نموده است، وضعیت بیمه بیکاری این قبیل افراد چگونه خواهد بود؟
اگر کارفرما عمداً و یا سهواً لیست اضافه حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، ملاک سازمان برای پرداخت مقرری، تاریخ وقوع بیکاری می باشد که توسط واحد های تعاون ،کارو رفاه اجتماعی اعلام می گردد.