اگر کارگری با قرارداد مدت موقت در اثناء قرارداد اخراج گردد و با کارفرمای خود سازش و تسویه حساب نماید آیا مشمول برقراری مقرری بیمه بیکاری می گردد ؟
برابر ماده 25 قانون کار هیچکدام از طرفین قرارداد کار موقت (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد را ندارند و مطابق دستورالعمل شماره 19422 مورخ 22/4/73 موضوع وحدت رویه اجرای بیمه بیکاری ، چنانچه کارگر و کارفرما رأسا مبادرت به سازش نمایند ؛کارگر از شمول بیمة بیکاری خارج می شود .