برابر تفاهم نامه مشترک 118739مورخ 1/12/84 داشتن حداقل یکسال سابقه در آخرین کارگاه الزامیست،ولی در برخی موارد این موضوع درمورد همه کارگران دائم و اثنای قرارداد یکسان تلقی می گردد ،لطفا ارایه راه کارفرمایید ؟
داشتن حداقل یکسال سابقه در آخرین کارگاه طبق تفاهم نامه مشترک صرفاً مربوط به کارگرانی است که قرارداد موقت ایشان پایان یافته است و تسری آن به کارگران دائمی ویا اخراج در اثنای قرارداد مغایرت قانونی دارد ، بدیهی است در خصوص این قبیل کارگران بر اساس ماده «6» قانون بیمه بیکاری عمل خواهد شد.