وضعیت بیمه بیکاری کارگران فصلی به چه صورت می باشد ؟
به استناد بند «1» مصوبه 70037 /21166مورخ 24/12/78 هیأت وزیران « کارگران فصلی در صورتی که در اثنای فصل کار بیکار شوند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود».