-کارگران شاغل در کارها ی با ماهیت غیر دائم مانند پروژه ها و فعالیت های عمرانی که در پایان کار و یا اتمام بخشی از آن به دلیل عدم نیاز، بیکار می شوندآیا مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردند؟
به استناد بند «1» تفاهم نامه مشترک 118739 مورخ 1/12/84کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائم (مانند پروژه ها، فعالیت های عمرانی ونظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می گردند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.