به درخواست­های مستمری ازکارافتادگی، چگونه رسیدگی می­شود؟
حساب ماده ٧٠ قانون تأمین­اجتماعی بیمه­شده­ای که طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود را به صورت کامل یا جزیی از دست دهد، پس از مراجعه به شعب تأمین­اجتماعی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تأمین­اجتماعی) معرفی خواهد شد؛ این کمیسیون پس از معاینه بیمه­شده و بررسی سوابق پزشکی وی نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام و مراتب را به شعبه ذی­ربط اعلام می­کند تا در چارچوب مقررات ودرصورت احراز شرایط قانونی، حکم برقراری مستمری برای او صادر شود. اگر درصد ازکارافتادگی بیمه­شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد باشد و بیمه­شده بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار آسیب شده باشد، استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. اگر میزان کاهش توانایی انجام کار بیمه­شده براساس نظر کمیسیون پزشکی بین ٣٣ تا ٦٦ درصد باشد. درصورتی که صدمه وارده به بیمه­شده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد، ازکارافتاده جزیی شناخته می­شود. اگر بیمه­شده طبق نظر کمیسیون پزشکی ٦٦ درصد یا بیشتر توان کاری خود را از دست داده باشد، چه این صدمه بر اثر حادثه ناشی از کار باشد، چه بر اثر حوادث و بیماری­های عادی باشد، بیمه­شده ازکارافتاده کلی شناخته می­شود.