در متن نامه ای که دکتر جهت مرخصی زایمان ترتیب میدهد باید چه مواردی ذکر شود؟ تاریخ زایمان باید در نامه اشاره شود یا تاریخ خروج از کار به منظور دریافت حقوق دوران مرخصی زایمان؟ 
در گواهی پزشک می بایست تاریخ شروع استراحت مربوط به زایمان قید گردد که می تواند از تاریخ زایمان یا حداکثر سه ماه قبل از زایمان نیز باشد. اعلام تاریخ عدم اشتغال بکار بیمه شده بواسطه مرخصی زایمان  به عهده کارفرما می باشد که در قالب فرم استعلام وضعیت توسط شعب سازمان از کارفرما استعلام می گردد.