برای درخواست مستمری ازکارافتادگی، چه شرایطی باید داشت؟
مستمری ازکارافتادگی یکی از تعهدات سازمان تأمین­اجتماعی به شمار می­رود. سازمان تأمین­اجتماعی تمامی بیمه­شدگان تحت­پوشش خود را بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق­بیمه درمقابل حوادث ناشی از کار مورد حمایت (غرامت مقطوع نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی) قرار می­دهد، چنانچه بیمه­شده­ای بر اثر حوادث غیرناشی از کار یا بیماری عادی، آسیب­دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیون­های پزشکی به صورت کامل از دست دهد در چارچوب قانون و یا احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار تنها به بیمه­شده­ای تعلق می­گیرد که ظرف ١٠ سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق­بیمه نزد سازمان باشد و ظرف یک­سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای حداقل ٩٠ روز سابقه پرداخت حق­بیمه باشد.