با سلام حسابدار شرکتی هستم که با سازمان مهندسی کار میکنند سازمان مهندسی طی یه لیستی اسامی و مبلغ کارکرد رو به دارایی ارسال میکنه اما ما ارزش افزوده رو از کارفرما میگیریم - فاکتور رو به نام کی باید زد؟ و اینکه با کلی مهندس که پروانه و جواز کار دارند ما قراداد میبندیم که از پروانه و جوازشون استفاده کنیم اما دارایی قرارداد اونها رو قبول نمیکنه در صورتی که تمامی مهندسان اظهارنامه عملکرد ارسال میکنند- با بیمه به مشکل میخوریم
ظاهراً شركتى كه مدنظر شماست يك شركت ساختمانى ميباشد كه براى انجام پروژه هايش نيازمند تعدادى مهندس بابت نظارت بر امور ساختمانى است مانند مهندس ناظر ، مهندس تأسيسات ،مهندس برق ،مهندس گاز و .... حال بايد مشخص شود شركت از وجود مهندسان عضو نظام مهندسى چگونه استفاده ميكند. مهندسان عضو نظام مهندسي بابت فعاليت شغلى خود مكلف به تسليم اظهارنامه به سازمان مالياتى هستند. شركت ساختمانى بابت پروژه هايش صورت وضعيت به نام كارفرما صادر و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده را نيز مطالبه مى كند. اگر مهندسان طرف قرارداد باشركت نيز صورت وضعيت يا صورتحساب به نام شركت صادر و وجوه دريافتى از شركت را نيز در اظهارنامه هاى شغلى خود منعكس نمايند آنگاه شركت مى تواند ماليات وعوارض بر ارزش افزوده پرداختى به مهندسان را بعنوان اعتبار مالياتى خود در حسابها منظور نمايد. البته در صورتيكه مهندسان از نظر بيمه اى خويش فرما باشند مشكل بيمه اى براى شركت ايجاد نمى كنند در غير اينصورت سازمان تأمين اجتماعى مى تواند نسبت به مطالبه حق بيمه درخصوص پرداختهاى انجام شده به مهندسان اقدام نمايد.