در شرکت های صرافی تبدیل موجودی ارزی به نوع دیگری از ارزهای رایج به منظور تسهیل عملیات شرکت در طول سال مالی چگونه ثبت می شود؟
در اینگونه موسسات موجودی های ارزی جزء موجودی نقد محسوب و طبقه بندینمی شود زیرا وسیله مبادله نیست بلکه خود مورد معامله قرار می گیرد. در موسسات صرافی موجودی های ارزی اگرچه موجودی نقد تلقی نمی شود اما به دلیل نقدینگی بالا و نبود ابهام عمده در اندازه گیری ارزش ان ها این گونه اقلام در تاریخ ترازنامه بر اساس ارزش روز و جاری اندازه گیری و بلافاصله پس از موجودی نقد طبقه بندی و گزارش می شود.