حسابرسی شرکت اصلی با توجه به عدم انجام حسابرسی تمام یابخش عمده ای از شرکت های مشمول تلفیق چگونه انجام می شود؟
هر موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس شرکت اصلی برای اینکه بتواند نسبت به صورت های مالیاتی تلفیقی گروه اظهار نظر کند باید حسابرسی آن تعداد از شرکت های گروه را که جمع مبالغ داراییها و درامد عملیاتی آنها بخش عمده ای از جمع مبالغ داراییها و درآمد عملیاتی مندرج در صورت های مالی تلفیقی گروه را تشکیل می دهد راسا خود انجام دهد و در غیر این صورت باید از پذیرش چنین رسیدگی خودداری کند.