استفاده اشخاص حقیقی از خدمات حسابداران رسمی و نحوه گزارش دهی به آن ها به چه صورت است؟
نظر به اینکه ارائه گزارش حسابرسی توسط اعضای جامعه در ارتباط با اشخاص حقیقی مستلزم تهیه گزارش توسط اشخاص مزبور می باشد که تاکنون استاندارد حسابداری در رابطه با محتوا و شکل صورت های مالی آنان تدوین نشده است ، لذا صدور گزارش حسابرسی تا تدوین استاندارد حسابداری فوق الذکر امکان پذیر می باشد.