رویداد گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار و ریفاینانس در واحد های تجاری چگونه در صورت جریان وجوه نقد منعکس می شود؟
دریافت این گونه تسهیلات مالی در شرکت استفاده کننده از تسهیلات به دلیل عدم وقوع جریان واقعی ورود وجه نقد نباید در متن صورت جریان وجوه نقد شرکت انعکاس یابد. از سوی دیگر در پایان سال مالی هنگام محاسبه خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی با به کارگیری روش غیر مستقیم در تحلیل مانده حساب های مرتبط با رخداد مئرد نظر آثار این گونه تسهیلات باید حذف شود.