در چارچوب الزامات حرفه ای آیا صدور گزارش مجزا نسبت به صورت های مالی جداگانه شرکت اصلی مجاز است؟
در مواردی که وضعیت مالی نتایج عملیات و جریان وجوه نقد شرکت اصلی در مقایسه با وضعیت مالی نتایج عملیات و جریان وجوه نقد تلفیقی دارای تفاوت با اهمیت یا اساسی است صدور گزارش جداگانه نسبت به صورت های مالی شرکت اصلی همراه با اظهار نظر مقبول مغایر با استاندارد های حسابرسی است.