یکی از الزامات شناسایی درآمد ساخت املاک طبق بند 26 استاندارد حسابداری شماره 29 وصول حداقل 20 درصد از بهای فروش است .آیا می توان با دریافت اسناد دریافتی درآمد شناسایی نمود؟
منظور از دریافت وصول وجه نقد می باشد و در صورت دریافت اسناد دریافتنی مانند چک ، شناسایی درآمد تا زمان دریافت وجه نقد به تعویق می افتد.