در خصوص فروش املاک ،آیا در صورت تنظیم قرارداد فروش فروشنده می تواند درآمد فروش را در حساب ها ثبت کند؟
بایدشرایط انتقال مزایا و مخاطرات عمده مالکیت به خریدار تحقق یافته باشد.1- قسمت عمده بهای خرید دریافت شده باشد2-استفاده از دارایی در اختیار خریدار قرار گرفته شده باشد3-منافع و هزینه های استفاده از دارایی متعلق به خریدار باشد4-چنانچه خسارت عمده ای به دارایی وارد شود متوجه خریدار باشد.