تصمیم متخذه از سوی اکثریت اعضا هیات مدیره که مستند به صورتجلسه هیات مدیره نباشد چگونه وجهه قانونی می یابد؟
طبق ماده 121 اصلاحیه قانون تجارت تصمیمات هیات مدیره باید با اکثریت آرا حاضر در جلسه اتخاذ گردد مگر ایکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد .به نظر می رسد تصویب صورت های مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.